REGULAMIN PROMOCJI „Cristal Club- Zbieraj i wymieniaj kryształy”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Zbieraj i wymieniaj kryształy”, zwanej dalej „Promocją”, jest AGAPE Agata Pruska al. Bursztynowa 35 72-350 Niechorze NIP: 954 269 64 45. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest zbieranie puntów- kryształów podczas zakupów oraz innych form aktywności. Zebrane kryształy można wymieniać na złotówki podczas dokonywania zakupów w sklepie online.
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 25 kwietnia 2020 roku do odwołania, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 §2 NAGRODY

 1. W Promocji zostanie przyznana łącznie nieograniczona liczba nagród (dalej: „Pula Nagród) w postaci rabatu przy zakupach online, o wartości jednostkowej 1 złotych brutto za 100 zebranych kryształów (dalej: „Nagrody”).

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci poprzez sklep internetowy https://www.cristalcbd.pl.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  1. Zarejestrować konto w sklepie internetowym pod adresem https://www.cristalcbd.pl
  2. Dokonać zakupu na platformie internetowej pod adresem https://www.cristalcbd.pl.
  3. Dodatkowe sposoby zbiórki punktów:
   • udostępnienie strony https://www.cristalcbd.pl
   • odpowiedź na pytanie w panelu promocji
   • udostępnienie strony https://www.cristalcbd.pl na Facebook i Twitter
 5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 6. Zebrane kryształy można wymienić na nagrodę w panelu promocji na kod rabatowy oraz podczas dokonywania zakupów, w koszyku należy kliknąć „zastosuj” w wyznaczonym miejscu
 7. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość Nagród.
 8. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi automatycznie w sklepie internetowym https://www.cristalcbd.pl
 9. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Kryształów przypadającej na określonego Klienta.

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w punkcie obsługi klienta lub poprzez wiadomość email na adres: kontakt@cristalcbd.pl
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

 §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.